Stravovanie v penzióne Cechospol
Stravovanie je zabezpečené v reštaurácií, ktorá ponúka jedlá domácej aj medziná- rodnej kuchyne.


Partneri


Kaviareň s barom má kapa- citu 80 miest príjemné po- sedenie s možnosťou vy- užitia rôznych spoločenských hier, biliardu, nástenných ší- pok a stolového futbalu


Priamo v penzióne sa na- chádza samoobslužná predaj- ňa s možnosťou nákupu po- travín a rozličného tovaru.